Čo ťa čaká?

Aktuár je kľúčovou a výnimočnou postavou v oblasti poisťovníctva. Práve aktuári sú zodpovední za množstvo dôležitých úloh, keď určujú a ohodnocujú riziká, navrhujú poistné produkty, počítajú výšku technických rezerv, či kalkulujú sadzby a výšky poistného.  Aby bol aktuár úspešný, potrebuje už počas štúdia získať množstvo užitočných znalostí a zaujímavých skúseností, ktoré dennodenne uplatňuje v praxi. Čo všetko teda študentom ponúka vysokoškolské štúdium aktuárstva?

 • Prax už na škole
  Unikátna práca aktuárov je závislá na praktických skúsenostiach a znalostiach.  Študenti majú preto už počas štúdia možnosť praxovať a stážovať v špičkových poisťovniach, bankách či iných inštitúciách, kde si vyskúšajú reálnu prácu aktuára alebo iné, príbuzné pozície. Zároveň sa v rámci praktických vyučovacích predmetov zdokonaľujú aj priamo počas vyučovania, keď vďaka prednáškam profesionálov riešia reálne a živé problémy z aktuárskej praxe.
 • Široké uplatnenie
  Vďaka veľkému spektru znalostí a skúseností môžu vyštudovaní aktuári využívať veľké množstvo praktických vedomostí nielen v poisťovníctve, ale napríklad aj v bankách, kontrolných orgánoch, zdravotných poisťovniach, v zaistení či v inej ekonomickej praxi. Absolvent sa uplatní ako analytik, štatistik, prognostik či neskôr aj ako člen vrcholového manažmentu firiem. Aktuári sú veľmi žiadaní aj ako audítori či kontrolóri. Na trhu práce patria medzi najvyhľadávanejších špecialistov zo strany zamestnávateľov.
 • Množstvo užitočných predmetov
  Počas štúdia sa okrem základov aktuárstva študenti oboznámia s množstvom zaujímavých oblastí, ktoré môžu využiť v zamestnaní či bežnom živote. Študent získava systematické teoretické i praktické poznatky z poistnej matematiky a jej aplikácií v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelené teoretické vedomosti z teórie pravdepodobnosti a štatistiky, ďalej poznatky z oblasti finančnej matematiky či investícií. Zvláštna pozornosť je v rámci štúdia venovaná práci s modernou výpočtovou technikou, bez ktorej je práca aktuára v súčasnosti už nepredstaviteľná.
 • Medzinárodné skúsenosti
  Štúdium aktuárstva ponúka tiež atraktívnu možnosť absolvovať študijné pobyty v zahraničí. Prostredníctvom rôznych programov, napríklad Erasmus+, môžu študenti vycestovať za štúdiom na spolupracujúce fakulty v rámci Európy. Počas praktických či absolventských stáží študenti spoznávajú špecifiká a detaily medzinárodného aktuárstva, čo prináša ďalšie benefity pri ich uplatnení v práci po ukončení štúdia.

Aké predpoklady by mal spĺňať budúci aktuár?

Aktuári sú špecifickí aj svojimi vlastnosťami. Dnes už skúsení a ostrieľaní majstri svojho remesla sa zhodujú v tom, že každý správny aktuár by mal mať niekoľko povahových čŕt. Základom aktuárstva je práca s číslami, z čoho vyplýva, že budúci aktuár musí mať veľmi kladný vzťah k matematike a výpočtom. Zároveň by mal byť zvedavý a ochotný učiť sa neustále nové veci, keďže práca aktuára je dynamická. Správny aktuár by mal zároveň byť otvorený novým možnostiam, zaujímať sa o dianie nielen v ekonomike, ale aj v spoločnosti ako takej. Súčasní aktuári tiež upozorňujú, že ich práca zďaleka nie je len o sedení za počítačom. Musia tiež vedieť svoje výsledky a zistenia vhodne prezentovať pred nadriadenými či zamestnancami. Na tento účel slúžia vlastnosti ako zmysel pre komunikáciu, práca s ľuďmi a v neposlednom rade empatia.

Čo sa naučíš?

 • znalosti poistnej matematiky a jej aplikácie v životnom a inom poistení
 • ucelené teoretické vedomosti z teórie pravdepodobnosti a štatistiky
 • rozsiahle poznatky z oblasti finančnej matematiky, investícií či teórie portfólia a derivátov cenných papierov
 • množstvo potrebných teoretických informácií a praktických zručností pre vykonávanie aktuárskej funkcie, riadenia rizík a auditu