Zdroj: Unsplash

Sú nenápadní a zároveň nenahraditeľní, dávajú finančný zmysel našej budúcnosti. Nájdeme ich v každej poisťovni, v každej banke, pri penzijných či investičných fondoch. Prečo sa oplatí študovať aktuárstvo?

Málokto o nich vie a málokto sa s nimi stretol. Každodenne analyzujú, posudzujú a rozhodujú o rizikách, ktoré ohrozujú jednotlivcov, ale aj celú spoločnosť. Aktuárstvo môžeme definovať ako disciplínu, ktorá sa týka matematických a štatistických metód pre hodnotenie rizík v oblasti poistenia, financií a v ďalších priemyselných odvetviach a profesiách.  Uplatňuje sa všade tam, kde je potrebné posúdiť finančné riziká a náležite ich aj oceniť. Či už ide o poistný, bankový, penzijný, investičný sektor, ale aj tam, kde je ľudská činnosť a jej podnikanie spojené s posúdením finančných očakávaní a možných scenárov.

Čo robí aktuár?

  • hodnotí budúce riziko
  • kalkuluje výšku poistného a určuje výšku rezerv
  • pomáha pri vytváraní investičnej politiky a alokácii zdrojov
  • analyzuje vplyv demografických zmien
  • pôsobí ako súkromný konzultant, ktorý spravuje dôchodkové poistenie
  • radí v priemysle a podnikaní v širokej oblasti finančných a štatistických problémov
  • dohliada nad finančnou politikou vlády v oblastiach, ako je sociálna starostlivosť, dôchodkové zabezpečenie a penzijné schémy

Počas posledných desaťročí sa aktuárstvo stalo rešpektovaným a plnohodnotným odborom, v ktorom sa spájajú a ďalej rozvíjajú technológie, metódy a postupy z mnohých oblastí. „Potvrdením významu aktuárskej profesie sú desiatky absolventov tohto študijného programu v praxi, a to nielen v poisťovniach, bankách, fondoch či audítorských spoločnostiach. Súvisí to aj s tým, že pôsobenie aktuárov v praxi sa výrazne posunulo do oblasti analýzy a manažmentu rizík,“ tvrdí RNDr. Pavol Huraj z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Aktuárov potrebujeme všetci, je ich však ako šafránu

Akademici naprieč slovenskými univerzitami sa zhodujú, že aktuárstvo patrí medzi najperspektívnejšie odbory. Obsahuje pestrú škálu praktických predmetov, spája poznatky z rôznych prírodných, matematických aj humanitných aplikovaných vedeckých disciplín. „Študenti získajú skvelé základy z oblasti poisťovníctva, štatistiky, finančníctva, pravdepodobnosti, ekonómie či demografie a osvoja si aj techniky analytického a kritického myslenia. Po úspešnom ukončení štúdia si môžu vyberať zo širokého spektra kariérnych možností a na trhu práce budú veľmi vyhľadávanými a vysoko cenenými absolventmi,“ dopĺňa Mgr. Gábor Szűcs, PhD z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdroj: Unsplash

Aktuárstvo sa radí medzi profesiu, kde je potrebné mať určité, najmä matematické a analytické vlohy. Aj preto nie je medzi mladými ľuďmi také populárne ako iné, známejšie odbory. „V ročníku nás bolo len 10. Ihneď po štúdiu sme si však prakticky všetci našli uplatnenie v rámci aktuárstva či v príbuzných odboroch. Veľkou výhodou bolo, že už počas štúdia sme absolvovali rôzne stáže a zbierali sme praktické skúsenosti,“ vraví čerstvá absolventka EU v Bratislave, Ing. Patrícia Teplanová.

Kde sa študuje aktuárstvo a jemu príbuzné študijné programy na Slovensku?

Ekonomická univerzita Bratislava – Fakulta hospodárskej informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Ekonomická fakulta

Dopad práce aktuárov je obrovský

Dnes už medzi problémy aktuárov nepatria len budúce poistky. Výrazné klimatické, sociálne a technologické zmeny, ktoré sa v posledných desaťročiach prejavujú, spolu s prehlbujúcou sa globalizáciou, majú pre súčasnú spoločnosť okrem pozitívnych aj negatívne dôsledky. Objavujú sa riziká doteraz nepoznaných rozmerov, napríklad globálne finančné krízy, globálne finančné škandály spojené s účtovnými machináciami, zlyhania rozsiahlych počítačových sietí, globálne výpadky energie.

„Vznikajú nové riziká v súvislosti s aplikáciami najnovších poznatkov v oblastiach nanotechnológií, biotechnológií a genetického inžinierstva. Súčasne sa mnohé existujúce riziká zintenzívňujú a globalizujú, napríklad terorizmus a ekologické riziká. Pri riadení rizík vo všetkých týchto sférach majú aktuári nezastupiteľné postavenie. Štúdium komplexnej vedeckej disciplíny akým je aktuárstvo a následne absolventi takéhoto študijného programu môžu spoločnosti poskytnúť erudovaných odborníkov s medzinárodným etablovaním,“ uzatvára vedúci Katedry matematiky a aktuárstva na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej Univerzity v Bratislave, doc. Ing. Michal Páleš, PhD.