Začiatkom leta vyvrcholila na univerzitách a vysokých školách v SR príprava dlhodobého procesu akreditácie študijných programov v zmysle pravidiel pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v zmysle zákona č. 269/2018 Z. z.

Rada kvality EU v Bratislave dňa 8. 7. 2022 schválila, že študijný program 2. stupňa Aktuárstvo FHI je v súlade so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Študijný program Aktuárstvo (https://fhi.euba.sk/uchadzaci-o-studium/inzinierske-studium) je takto platný a účinný od 1. 9. 2022.

Source: https://fhi.euba.sk/