Si maturant a rozhoduješ sa na akú vysokú školu pôjdeš? Chceš sa stať jedným z matematických odborníkov a naučiť sa kvantifikovať riziká okolo nás? Príď sa pozrieť na dni otvorených dverí Ekonomickej univerzity, Univerzity Komenského, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika alebo Univerzity Mateja Bela.

  • Ekonomická univerzita v Bratislave – Fakulta hospodárskej informatiky
Kedy?3.2.2023 08.00 h – 12.00 h
Kde?Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
Fakulta hospodárskej informatiky
Budova V2 B1.03
Aké informácie sa na informačnom dni dozvieš?o študijných programoch,
o možnostiach štúdia na danej fakulte,
o podávaní prihlášok, prijímacom konaní a poplatkoch,
o študijných programoch v cudzích jazykoch
a o tom, ako sa dostať na Erasmus+ študijný alebo stážový pobyt.
Viac informácií:https://euba.sk/uchadzac/infoden
  • Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Kedy?8.2.2023
Kde?Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
Program:10.00 h  Doobedný doplnkový individuálny program – Unispace
13.00 h   Privítanie, základné informácie a rozdelenie do skupín – príhovor dekana fakulty, premiéra krátkeho matfyzáckeho sci-fi filmu, rozdelenie do skupín
13.30 h   Návštevy laboratórií
16.00 h   Ukončenie
Viac informácií:https://fmph.uniba.sk/studium/den-otvorenych-dveri/
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Prírodovedecká fakulta
Kedy?2.2.2023
Kde?Jesenná 5 / Park Angelinum 9
Košice
Program:9.00 – 9.05 h Otvorenie DOD členmi vedenia fakulty,
9.05 – 9.20 h Organizačné pokyny DOD, všeobecné informácie o prednostiach a špecifikách štúdia prírodných vied na UPJŠ.
9.30 – 12.30 h Aktivity na jednotlivých ústavoch fakulty
9.30 – 12.30 h
Úvodná prednáška o štúdiu na danom ústave
Získate predstavu o štúdiu daného odboru a možnostiach uplatnenia v praxi.
10.00 – 12.30 h Prednášky /workshopy/ prehliadka priestorov a laboratórií
Viac informácií:https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/dod-pf-2023/
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Ekonomická fakulta
Kedy?14.2.2023 od 08.00 h
Kde?Hlavná Budova,
Tajovského 10,
Slávnostná aula, 2. poschodie EF UMB.
Aké informácie sa na informačnom dni dozvieš?aké je štúdium na #EFUMB,
budeš sa môcť porozprávať so študentmi aj pedagógmi,
aké sú podmienky prijatia na štúdium,
informácie o podaní prihlášky
informácie o ponuke študijných programov,
o možnostiach štúdia a stážach v zahraničí,
informácie o voľnočasových aktivít a možností sebarozvoja na EF UMB a v meste Banská Bystrica.
Viac informácií:https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1614