Brusel 1. októbra 2021: Európska asociácia aktuárov (AAE) dnes oznámila, že za novú predsedníčku AAE bola na rok do októbra 2022 zvolená pani Mária Kamenárová.

Mária Kamenárová pochádza zo Slovenska a od roku 2017 je členkou predstavenstva AAE. V rámci AAE aktívne pôsobí na mnohých pozíciách (od roku 2010 je členkou komisie pre profesionalizmus a v období rokov 2011-2019 bola členkou pracovnej skupiny IFRS17, pracovnej skupiny AAE pre ochranu spotrebiteľa a výboru AAE pre poistenie).

Mária je zároveň aj predsedníčka Rady Slovenskej spoločnosti aktuárov, pričom pôsobí v najvyšších orgánoch spoločnosti od roku 1997.

Od roku 2019 je držiteľkou titulu PhD Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore kvantitatívnych metód v ekonomike so špecializáciou na aktuársku vedu. Je plne kvalifikovanou aktuárkou a certifikovaným rizikovým manažérom v oblasti riadenia finančného rizika (FRM).

Mária Kamenárová uviedla: „Je mi cťou zastupovať túto skvelú organizáciu dobrovoľníkov ako jej predsedníčka. Naše komunity čelia mnohým výzvam: prebiehajúcej pandémii covid-19, novým rizikám v dôsledku vplyvu zmeny klímy, finalizácii zavádzania účtovného štandardu IFRS17 a zmeny nariadení EÚ v nasledovných oblastiach: Solventnosť II, IORPs (zamestnanecké dôchodkové poistenie), udržateľnosti – aby sme spomenuli aspoň niektoré – pričom všetky majú dopad na poisťovne, dôchodkové fondy, spotrebiteľov a teda aj prácu aktuárov. Profesia aktuára sa pritom rozvíja v rámci svojich tradičných úloh a zároveň sa pripravuje čeliť budúcim požiadavkám a príležitostiam.

Ako zástupcovia európskych aktuárov je naším cieľom prispieť k hľadaniu najlepších riešení a odborného poradenstva v týchto zložitých otázkach. Teším sa na spoluprácu s našimi členskými asociáciami, Európskou komisiou, poslancami Európskeho parlamentu, orgánmi dohľadu a ďalšími zainteresovanými stranami pri riešení hlavných výziev, ktoré na nás v budúcnosti čakajú.“

Odchádzajúci predseda, Wilhelm Schneemeier, povedal: „Mária sa na dianí v komunite aktuárov Európy veľmi aktívne podieľala a pôsobila v mnohých oblastiach týkajúcich sa rozvoja našej profesie, najmä so zameraním na poistenie. Ako podpredsedníčka predstavenstva AAE mala v tomto orgáne významný vplyv. Som rád, že budúci rok budem pracovať pod jej vedením, ktoré bude našu asociáciu posúvať naďalej vpred.“

Počas dnešného valného zhromaždenia bol Lutz Wilhelmy (Švajčiarsko) zvolený za podpredsedu na nadchádzajúci rok. Lutz Wilhelmy zastával post člena predstavenstva od roku 2017. Giampaolo Crenca (Taliansko) bol zvolený za člena predstavenstva, čím nahrádza v tejto funkcii Lutza Wilhelmyho. Mandát Matthiasa Pillaudina (Francúzsko) bol predĺžený o ďalšie 3 roky. Matthias Pillaudin bol vymenovaný za člena predstavenstva AAE v januári 2021.