Bez poisťovní a ich produktov sa v dnešnom svete jednoducho nezaobídeme. Zamysleli ste sa však nad tým, ako tieto konkrétne produkty vznikajú a kto určuje, koľko budeme za poistenie platiť?

Keď prídeme do poisťovne s cieľom uzatvoriť si novú poistku, zvyčajne dostaneme vypracovanú ponuku s detailnými informáciami, ktoré nám prezradia výšku a dobu platenia poistného, ale aj konkrétne veci, ktoré nám poistenie pokryje. Tieto návrhy však nevznikajú len tak, náhodou. Práve naopak. Sú za nimi dni a týždne práce plnej výpočtov, analýz a predikcií.

Počuli ste už o aktuárstve?

Pre poisťovne, banky a iné finančné inštitúcie zabezpečujú tieto a ďalšie činnosti aktuári.  Aktuári riešia úlohy v rôznych oblastiach poisťovne. Aktuár zodpovedá za to, aby bolo poistné nastavené primerane a aby rezervy poisťovne boli dostatočné. Vďaka tomu bude zabezpečené  naplnenie všetkých zmluvných požiadaviek voči klientom a oprávneným osobám.” vysvetľuje detaily práce Martin Kosztolányi, riaditeľ úseku aktuariátu v poisťovni Kooperativa.

Práve aktuári disponujú širokými vedomosťami z oblasti matematiky, štatistiky a teórie pravdepodobnosti, ktoré poisťovne zásadne potrebujú pre svoje každodenné fungovanie. Vďaka tomu zabezpečujú veľké množstvo zodpovedných činností.

„Prínos aktuárov pre poisťovne je širší, ako len nastavovanie poistiek. Ide najmä o oblasť riadenia rizík, od ktorej závisí samotné základné fungovanie každej poisťovne. Preto z pohľadu individuálneho klienta je aktuár nielen za každým eurom, ktoré klient poisťovni platí, ale najmä  skutočne kvalitný aktuár je za každou poisťovňou, ktorá dlhodobo dokáže vyplácať poistné plnenia klientom,“ hovorí Jozef Hančár, riaditeľ oddelenia aktuárskych služieb v  slovenskej pobočke medzinárodnej spoločnosti KPMG.

Zdroj: Unsplash

Vysoký dopyt, aj plat

Aktuárov teda nájdete v poisťovniach, ale aj v audite, poradenstve, Národnej banke či rôznych IT spoločnostiach. “Aktuári sú nenahraditeľní, pretože disponujú vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa neradia medzi bežné a zároveň sú pre poisťovne maximálne dôležité. Ide predovšetkým o oblasť poisťovníctva ako takého, ale aj o vedomosti z finančnej a poistnej matematiky, štatistické a stochastické metódy, investície a mnohé ďalšie,“ dopĺňa Martin Kosztolányi z poisťovne Kooperativa.

Kvôli špecifickosti a náročnosti tohto povolania je však nevyhnutné vysokoškolské štúdium 2. stupňa v tomto či príbuznom odbore, a samozrejme aj neustále zdokonaľovanie sa.  Na Slovensku sa dá aktuárstvo, či príbuzná poistná matematika, študovať v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

„Dopyt po skúsených aktuároch a aj absolventoch štúdií nielen zo strany poisťovní neutícha. Týchto odborníkov potrebujeme z dôvodov, ktoré sú dôležité pre správne nastavenie procesov a fungovania poisťovne. Úspešní absolventi teda z dlhodobých skúseností nemajú problém uplatniť sa v poisťovni,“ vraví Róbert Patejdl z úseku aktuariátu KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Vysoké nároky na vzdelanie a možnosť uplatniť sa kdekoľvek na svete sa však odrážajú aj v platovom ohodnotení. Nie je výnimočné, že aj na Slovensku je plat aktuára vo výške niekoľkých tisíc eur.

„Byť úspešným a žiadaným aktuárom vyžaduje komplexného odborníka s excelentnými znalosťami v matematike, ale aj širokým rozhľadom v iných oblastiach, práva, financií, účtovníctva. V neposlednom rade to musí byť človek komunikačne nadaný, aby svoje zistenia a návrhy riešení vedel odkomunikovať vedeniu spoločnosti, alebo ostatným kolegom. Lebo byť dobrým len v matematike nestačí,“ uzatvára Jozef Hančár z KPMG.